Kasutajatingimused

Veebikeskkonna www.hoone24.ee kasutustingimused

1.Üldsätted

1.1. Veebikeskkonna www.hoone24.ee (www.hoone24.eu) (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on Linkme OÜ (edaspid Haldaja), äriregistri kood 11903076, e-mail info@linkme.ee.

1.2. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile selle kasutajatele (edaspidi Kasutaja).

1.3. Haldaja võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

1.4. Haldaja võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest Kasutajat veebikeskkonna vahendusel.

1.5. Haldaja pakub Kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. portaali, kus kasutajad võivad koguda ja vahetada infot müügiks valmistatud või valmimata hoonete ja ehitiste kohta (v.a. kinnisvara) ning kasutada muid Haldaja poolt pakutavaid teenuseid.

1.6. Müügi- jm lepingud sõlmivad Kasutajad omavahel ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest. Haldaja ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingu esemete omaduste kokkuleppele vastavuse ega veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

1.7. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Haldaja vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

1.8. Kui mõni kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust. Vastuolu tõttu kehtetu sätte asemel kohaldatakse seaduses sätestatut.

1.9. Kasutustingimused on Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused Veebikeskkonna ja seonduvate teenuste kasutamiseks ning on kättesaadavad leheküljel
http://www.hoone24.ee/kasutajatingimused

2. Kasutamine

2.1. Veebikeskkonna kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega (nt. Firefox, Internet Explorer, Opera jne). Veebikeskkonna kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebikeskkonnale automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

2.2. Veebikeskkonda edastatud tekstid, pildid jms peavad olema teemakohased ja vastama headele tavadele ning ei tohi olla vastuolus õigusaktidega.

2.3. Kasutaja ei tohi registreerida mitut kasutajakontot.

2.4. Ühe kuulutusega võib kuulutada ainult ühte toodet.

2.5. Väljadele tuleb lisada sinna kohast ja ettenähtud infot.

2.6. Tekstides on keelatud korrata kirjamärke (näiteks: ?????, !!!!!!!!!).

2.7. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebikeskkonda lisatud tekste, pilte jms.

2.8. Toodete kuulutamiseks Veebikeskkonnas peab kasutaja olema registreerunud Veebikeskkonnas ja nõus kasutajatingimustega.

3. Materjalid ja lingid

3.1. Veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide avaldamise õigus kuulub Haldajale.

3.2. Haldaja võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele kustutada ja muul moel muuta.

3.3. Kasutaja ei tohi eseme kirjeldusse sisestada muud kui ainult eset kirjeldavat informatsiooni. Muu hulgas on keelatud eseme kirjeldusse sisestada reklaami, pildina logo, kontakte vmt.  Nimetatud kohustuse rikkumisel on Haldajal õigus nõuda sellise informatsiooni kui reklaami eest eraldi tasu.

3.4. Hoone24 veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Selliste materjalide ja teenuste eest vastutab vastava veebikeskkonna haldaja. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja Hoone24 veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene Hoone24-le.

3.5. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigus Veebikeskkonda ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse jms viisil kasutada.

4. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

4.1. Haldaja töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna Kasutajad on Haldajale edastanud (kuulutuste tekstides, registreerimisel, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine Haldajale ei ole kohustuslik, välja arvatud juhul, kui Kasutaja soovib veebikeskkonda registreeruda, vastust oma taotlusele, tellimuse esitamisel vms.

4.2. Kasutaja on kohustatud esitama veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel vajalikke andmeid.

4.3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parandada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.

4.4. Haldaja ei kohustu veebikeskkonna kasutajate isikuandmeid Haldaja andmebaasis säilitama.

4.5. Isikuandmeid kasutatakse tagasiside esitajatele vastamiseks ning kasutajate poolt muude taotletud toimingute tegemiseks.

4.6. Haldaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

4.7. Isikuandmeid võidakse edastada ka isikutele, kes osalevad Haldaja ja Kasutaja kokkuleppe täitmises (nt kullerteenuse osutaja, postiasutus).

4.8. Haldaja võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks Haldajale osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Creditinfo Eesti jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

4.9. Kui kasutaja soovib teada, millised andmed Haldaja andmebaasis tema kohta sisalduvad, võib ta esitada vastava järelepärimine kasutustingimustes toodud Haldaja e-meili aadressil.

4.10. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada.

4.11. Kasutajal on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Haldaja poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse kasutustingimustes toodud Haldaja e-meili aadressil. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5. Autoriõigused

5.1. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele Haldajale antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas ja selle reklaamides.

5.2. Veebikeskkonda autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab kasutaja Haldajale loa nende teoste kasutamiseks ja teoste osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Haldajal on õigus kasutaja poolt edastatud teoseid kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh neid reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida ja edastada avalikkusele.


6. Reklaam

6.1 Veebikeskkonnas on võimalik tasu eest esitada reklaambännereid ja tekste. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb Haldajale esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri fail. Haldajal on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. Haldajal on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.

6.2 Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on Haldajal õigus reklaami esitamine lõpetada, nõuda kahju hüvitamist ja kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.

7. Tasumine

7.1. Kõikide Haldaja poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale ning Haldaja esitab kasutajale sellekohase elektroonilise arve. Kasutaja tasub arve sellel näidatud tähtaja jooksul.

7.2. Tähtaegselt tasumata arvetelt on Haldajal õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib Haldaja edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

8. Lõppsätted

8.1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja Haldaja vaheliste kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kasutajal õigus igal ajal kasutustingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Haldaja ja teiste kasutajate ees.

8.2. Haldajal on õigus omal valikul kas piirata või tühistada kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh muuta veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahatahtlikult.

8.3. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

8.4. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.